നാഷണൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ് സർവീസ് വകുപ്പ്

യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി എംപ്ലോയ്മെൻറ് ഇൻഫർമേഷൻ & ഗൈഡൻസ് ബ്യുറോ, കുസാറ്റ്‌

പത്താം ക്ലാസ്സ് ലെവൽ പി.എസ്.സി മത്സര പരീക്ഷ സൗജന്യ ഓൺലൈൻ പരിശീലന പരിപാടി

ABOUT WEBINAR

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

WEBINAR WILL START IN

SPEAKERS

KEYNOTE ADDRESS

John Doe

PSC trainer

TECHNICAL SESSION - I

John Doe

PSC trainer

TECHNICAL SESSION - II

John Doe

PSC trainer

Do you want to organize an event like this?